Menu

Algemene voorwaarden

1. Juridische identificatie

Onder “klant” wordt verstaan iedere rechts of natuurlijke persoon die met Red Import BV, Industrielaan 6/3, 8520 Kuurne, BTW BE0888.691.828 in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Red Import BV sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Red Import BV.

2. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van Red Import BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aannemingsovereenkomsten, onderhoudscontracten, dienstencontracten, bestellingen, leveringen, facturatie, ..) waarbij Red Import BV zaken en/of diensten verkoopt. De toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden zijn slechts toepasselijk in zo ver ze verenigbaar zijn met onze algemene voorwaarden of bedrijfsvoeringbeleid.

3. Offerte, prijzen, schetsen en aanbiedingen

De offerte van Red Import BV blijft 1 maand geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Onze offertes worden opgesteld naar aanleiding van het commercieel bezoek of de verkregen informatie. Afwijkingen op deze offerte die bij voorbereiding of installatie aan het licht komen worden uitgevoerd door Red Import BV (in regie aan 150/ eu per uur ) of een aangestelde met aanpassing van de prijs waarbij deze als noodzakelijke bijwerken/ of meerwerken beschouwd en aanvaard worden. Vermelding door Red Import BV van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven. Typ en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Schetsen, dossiers en tekeningen, blijven eigendom van Red Import BV, beschermd door de intellectuele rechten. De prijs van een schets, dossier of tekening wordt per stuk aangerekend en medegedeeld aan de klant na het ontwerp ervan. Op het eerste verzoek moeten bovenstaande schetsen, dossiers of tekeningen vergoed worden aan Red Import BV wanneer de offerte niet wordt aanvaard. Elke offerte van AT Distribution die werd opgemaakt met verkregen info, bezoek ter plaatse bij klant of installatielocatie is louter indicatief. De klant blijft te allen tijde de eindverantwoordelijkheid dragen en heeft dus als plicht om deze eventueel aan te passen aan alle geldende (wettelijke) normeringen of klanteisen. Een studie en/of offerte kan bijgevolg nooit tegen AT Distribution gebruikt worden met als argument dat deze moest voldoen aan eventuele reglementeringen, normen of wetgeving. De klant blijft de eindverantwoordelijkheid dragen voor alle bovenstaande punten.

4. Gevraagde meerwerken en noodzakelijke bijwerken

Red Import BV voert alle noodzakelijke bijwerken en gevraagde meerwerken uit in regie voor de vaste prijs per uur van 150 euro. Meerwerken en bijwerken via mail zijn rechtsgeldig en gelden als akkoord. In afwijking van art. 1793 Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

5. Prijsstijgingen

Elke verandering in de elementen die een wijziging van de prijs van de aanneming of een onderdeel van de offerte uitmaken, laat ons toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik. Dit slaat op de prijs van de materialen en grondstoffen. In voorkomend geval ook op de prijs van de loonkosten. Deze clausule is niet beperkend. Elke beslissing of maatregel door toedoen van de overheid, zowel nationaal, supranationaal of internationaal) met als voorwerp de beperking of de reglementering van de koop, verkoop, invoer en direct of indirect prijsstijgingen tot gevolg heeft, zal ons toelaten onze overeenkomst aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.

6. Voorschotregeling

Red Import BV vraagt altijd 30% voorschot tenzij anders afgesproken op de offerte. Red Import BV behoudt zich het recht om tussentijds te factureren naargelang de stand van de werken.

7. Levering

De leveringstermijn is slechts indicatief en de laattijdige levering is geen aanleiding tot de verbreking van het contract. De leveringen hangen af van de grootte van het project en eventuele maatproducten. Alle leveringen hebben plaats af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Red Import BV voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende: De zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van klant gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden; Manco’s en transportschade dient klant direct bij aflevering aan de vervoerder te melden; Red Import BV heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de klant aan te bieden; Het risico van de zaken gaat over op klant op het moment dat de zaken zijn gelost door de vervoerder. Klant is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

8. Niet conforme levering/ Gebreken

Indien klant meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient klant dat binnen 5 dagen na leveringsdatum schriftelijk aan Red Import BV mede te delen.

Gebreken waarvan klant kan aantonen dat deze niet binnen 5 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 5 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de Red Import BV te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht van klant.

Klant is alleen na schriftelijke toestemming van Red Import BV gerechtigd de goederen waarover hij reclameert, terug te zenden. Klant dient deze dan Franco op te sturen of met een retourbon aan de door Red Import BV ingeschakelde chauffeur mee te geven. Betwistingen schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

9. Uitvoering van de werken

De klant is verplicht om een ruimte te voorzien die veilig, geventileerd, stofvrij, en gekoeld is zodat niet het minste risico kan ontstaan op kortsluiting, waterschade, of oververhitting. Indien 1 van bovenvermelde zaken niet werd voldaan door de klant en de plaatsing toch diende door te gaan is het risico vanaf de plaatsing ten laste van de klant die verzaakt aan elke vorm van schadevergoeding.

De uitvoeringstermijn is slechts indicatief en de laattijdige start van de werken of uitvoering is geen aanleiding tot de verbreking van het contract. Ingeplande data zijn niet bindend maar worden als indicatief aangegeven.

De klant zal tijdig zijn richtlijnen meedelen aan Red Import BV over de uitvoerbaarheid en/of de beperkingen van de opgedragen werken in aanneming.

Wanneer die informatie niet tijdig, onvolledig, of onjuist wordt verstrekt zijn de gevolgen- op technisch en financieel vlak- die daaruit voortkomen in geen geval de verantwoordelijkheid van Red Import BV

De klant zal ook de nodige plannen aanleveren over bestaande leidingen en technieken die aanwezig zijn in muren en tussenwanden. Wanneer deze bij de uitvoering van de werken worden beschadigd door Red Import BV om reden van niet mededeling of onjuiste mededeling van de ligging ervan door de klant is Red Import BV niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.

De lokalen, ondergronden, muren, IT infrastructuur en elektriciteit installaties dienen te allen tijde vlot bereikbaar te zijn zodat Red Import BV de werken vlot en efficiënt kan uitvoeren. De klant deelt alle noodzakelijke informatie, inclusief de benodigde IT data en aanpassingen, minstens 5 dagen op voorhand aan ons mee tenzij de installatie bijna ogenblikkelijk moet gebeuren.

Red Import BV heeft het recht om bepaalde interventies te primeren of voorrang te geven op andere niet dringende interventies. De eventuele hoogdringendheid wordt bepaald op basis van objectieve materiële of gezondheidsredenen (dokters, ziekenhuizen, SLA of servicecontract verplichtingen, bedrijven voor permanentie en/ of openbare diensten).

Het verhelpen van problemen aan onze geplaatste installaties worden door Red Import BV standaard vanop afstand verholpen via de Cloud of de server. Er moet desnoods een IT of door de klant aangeduid persoon aangesteld worden als tussenpersoon om contact te leggen bij interventie op afstand. Als daarmee het probleem niet kan verholpen worden, dan pas kan er een fysische interventies plaatsvinden mits akkoord van beide partijen na voorlegging van de geraamde kosten van tussenkomst.

De clausules van de hoofdovereenkomst met onze klant werken door op de onderaannemingsovereenkomst die Red Import BV afsluit met de onderaannemer. De afspraken van de klant zijn van toepassing op de onderaannemer, alsof de hoofdaannemer er niet tussen zou zitten.

Betaling van de eindfacturen en/of de ingebruikname van onze installaties door de klant geldt als definitieve oplevering

10. Incidenten bij uitvoering van verbintenissen

Onverbindende voorwaarden
Als enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

11. Gewijzigde omstandigheden.

In geval van een onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst zwaarder maakt zullen de partijen opnieuw onderhandelen over de overeengekomen prijs of uitvoeringsmodaliteiten.

12. Onvoorziene omstandigheden

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Red Import BV om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

13. Overmacht

Red Import BV is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als Red Import BV op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Red Import BV kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Red Import BV, tenzij klant kan aantonen dat Red Import BV terzake een belangrijk verwijt treft.

14. Betaling en facturatie

Al onze facturen zijn contant betaalbaar via overschrijving, bancontact of payconic. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar en ook van rechtswege en zonder ingebreke¬stelling een schadevergoeding verschuldigd van 8% op het openstaande saldo, met een minimum van € 250.

Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht ¬bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen. Red Import BV levert pas de elektrische schema’s en dossiers, en /of keuringsattesten (niet beperkt tot voorgaande) aan na volledige betaling.

Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, behoudt Red Import BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Red Import BV. Red Import BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is bv. omwille van vertraging.

Wanneer Red Import BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Red Import BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd van 30%.

15. Eigendomsvoorbehoud

Red Import BV behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat klant volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Red Import BV.

Red Import BV is gerechtigd om, als de klant met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert. De onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de klant aanwezige goederen terug te nemen conform de regeling van de pandwetgeving.

Het is de klant niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.

16. Zichtbare en verborgen gebreken.

Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de 15 dagen na de ontdekking ervan.

Red Import BV is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.

17. Garantie

Red Import BV verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie als en voor zover deze door haar leveranciers wordt verleend.

Er bestaat geen recht op garantie, indien de klant Red Import BV nog enige betaling verschuldigd is of de klant veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Red Import BV zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en klant informeren zodra deze een standpunt heeft ingenomen.

Red Import BV is eerst gehouden tot het herstellen van de goederen, het crediteren van het factuurbedrag aan klant dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Red Import BV de garantie heeft verleend, tenzij klant kan aantonen dat Red Import BV nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

18. Aansprakelijkheid

Alle geleverde materialen blijven eigendom van Red Import BV tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor ons materiaal dat zich op de werf bevindt.

Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van Red Import BV dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie. Red Import BV biedt geen garantie met betrekking tot de producten of materialen aangekocht door de klant en is niet verantwoordelijk voor gebreken bij de verwerking ervan.

Garantie is nooit van toepassing op herstellingen of vervangingen voortvloeiend uit ongevallen, nalatigheden, onaangepast gebruik of vreemde oorzaken zoals bv. Storingen op communicatielijnen of op de distributie van elektriciteit of andere producten.

Wanneer derden aan de installatie of aan de werken van Red Import BV zijn tussengekomen is Red Import BV niet aansprakelijk en vervalt elke verantwoordelijkheid en garantie van Red Import BV voor gebreken aan haar werken, of het niet goed functioneren ervan. In dit geval kan Red Import BV onmiddellijke oplevering van de geleverde werken eisen.

Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Red Import BV is steeds beperkt tot de directe schade en tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft. Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan klant is gefactureerd.

19. Adviezen en tekeningen

Adviezen worden door Red Import BV naar beste weten gegeven. Het betreft hier een extra service van Red Import BV als installateur. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

Door Red Import BV verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Red Import BV. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens betreffende afmetingen, vermogens e.d. , welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Red Import BV niet aansprakelijk.

De koper zal Red Import BV nooit aansprakelijk stellen voor commercieel verlies geleden na interventies, mobiel of remote.

20. Ontbinden van de aanneming

Als de klant artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat Red Import BV bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de afgezegde werken. De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden. Bij verbreking door Red Import BV ten laste van de klant wegens hem toerekenbare fout bedraagt de schadevergoeding wegens verbreking 30% van de totale aannemingssom. Als Red Import BV zelf het contract niet nakomt, heeft de klant enkel het recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

21. Servicecontracten en full renting service

Bij het afsluiten van dit contract zal de klant de algemene voorwaarden van de servicecontracten en/of full renting service ontvangen per afzonderlijke mail.

22. GDPR

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, voor klantenbeheer op basis van contractuele relatie als gevolge van de aanvaarde offerte of een bestelling en niet gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. U kan ons ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zijnde publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient dit ons schriftelijk meegedeeld te worden

23. Bevoegdheid

Elk technisch geschil, met uitzondering van facturatiegeschillen, m.b.t. tot de uitvoering van de werken moet verplicht op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor verzoening bij de vrederechter of de bevoegde rechtbank vooraleer er in rechte een vordering kan worden ingesteld.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor het vrederecht en de rechtbanken van West – Vlaanderen, afdeling Kortrijk